Trang chủ

Giới thiệu

QUY CHẾ MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ,

Ngày đăng 16/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1253
QUY CHẾ MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2006/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của...

Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng 15/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 814
Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa- Thông tin quận Ngô Quyền

Ngày đăng 25/12/2014 | 12:00 | Lượt xem: 2616
*Vị trí: - Trung tâm Văn hóa- Thông tin quận Ngô Quyền là đơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. -...