Trang chủ

Chức năng nhiệm vụ

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa- Thông tin quận Ngô Quyền
Ngày đăng 25/12/2014 | 12:00 | Lượt xem: 2614

*Vị trí: - Trung tâm Văn hóa- Thông tin quận Ngô Quyền là đơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. - Trung tâm Văn hóa- Thông tin chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đao, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở văn hóa, Thể thao và du lịch. *Chức năng: - Trung tâm Văn hóa - Thông tin là đơn vị có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương;

*Vị trí:

- Trung tâm Văn hóa- Thông tin quận Ngô Quyền là đơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Văn hóa- Thông tin chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đao, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở văn hóa, Thể thao và du lịch.

*Chức năng:

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin là đơn vị có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương;

-  Tham mưu Ủy ban nhân dân quận những định hướng, chủ trương phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin trên địa bàn quận.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền - cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của dịa phương;

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin ở cơ sở;

- Xây dựng và tổ chức sử dụng vốn tài liệu thư viện phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đại phương;

- Tổ chức các dịch vụ công về văn hóa thông tin, thông tin.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Căn cứ chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận, Trung tâm Văn hóa- Thông tin xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân phê duyệt;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động, vui chơi giải trí, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về nghệ thuật;

- Tổ chức liên hoan hội thi hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phương pháp công tác cho những người làm công tác văn hóa, thông tin ở cơ sở;

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ;

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian; các hoạt đọng văn hóa truyền thống;

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn và các hoạt đọng trong lĩnh vực văn hóa với các đơn vị trong và ngoài quận, thành phố;

- Trực tiếp làm công tác thông tin và tuyên truyền;

- Quản lý và tổ chức hoạt động thư viện quận;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của Trung tâm;

- Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Ủy ban nhân dân quận theo quy định.

- Quản lý cán bọ viên chức, tài chính của cơ quan theo quy định của UBND quận và quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao.